کاردرمانی هدی توحیدی
کاردرمانی هدی توحیدی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی و نقص توجه، اختلالات متابولیک، توانبخشی اختلالات ارتوپدیک و ضایعات تاندونی، اتیسم، توانبخشی‌ اختلالات ذهنی کودکان
دزفول، خیابان آفرینش بین شریعتی و معزی
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger