دکتر افشین شادی
دکتر افشین شادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، ارتودنسی، طرح لبخند
تبریز
دکتر یعقوب عراقی
دکتر یعقوب عراقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان، بروساژ دندان، سفید کردن دندان، بلیچینگ
تبریز
دکتر فاطمه چیدم اونال
دکتر فاطمه چیدم اونال
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بازسازی دندان، ترمیم دندان، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی
تبریز
دکتر وحید ذیجاه
دکتر وحید ذیجاه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، بلیچینگ، فیشور سیلانت
تبریز
دکتر پویان مشایخی
دکتر پویان مشایخی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، طرح لبخند، ارتودنسی، فیشور سیلانت، بازسازی دندان
تبریز
دکتر وحید افشین
دکتر وحید افشین
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، پروتز ثابت دندان، درمان ریشه، اوردنچر، عصب کشی
تبریز
دکتر سینا تقی پورزارعی
دکتر سینا تقی پورزارعی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان، عصب کشی، ارتودنسی، جراحی دندان
تبریز
دکتر آرام شهریسا
دکتر آرام شهریسا
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، ونیر کامپوزیت، فلوراید تراپی، ایمپلنت
تبریز
دکتر فریبرز عمارت کار
دکتر فریبرز عمارت کار
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، لمینت دندان، سفید کردن دندان، روکش دندان، پروتز متحرک دندان
تبریز
دکتر بهرام هراثی
دکتر بهرام هراثی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند، لمینت دندان
تبریز
دکتر وحید کریمی
دکتر وحید کریمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان، پروتز متحرک دندان، روکش دندان، پروتز ثابت دندان
تبریز
دکتر عزیز آقائی اصل
دکتر عزیز آقائی اصل
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ارتودنسی، عصب کشی، جرمگیری دندان، اوردنچر
تبریز
دکتر افشین اسکندرزاده
دکتر افشین اسکندرزاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، بلیچینگ، فلوراید تراپی، ترمیم دندان، جراحی دندان
تبریز
دکتر رضا زاد حیدر
دکتر رضا زاد حیدر
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، بازسازی دندان، پروتز متحرک دندان، ایمپلنت، فلوراید تراپی
تبریز
دکتر سینا بادامچی زاده
دکتر سینا بادامچی زاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی کودکان، عصب کشی
تبریز
دکتر هاجر علمداری میلانی
دکتر هاجر علمداری میلانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان
تبریز
دکتر سعیده اصدق
دکتر سعیده اصدق
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، بلیچینگ، لمینت دندان، ارتودنسی، پروتز ثابت دندان
تبریز
دکتر صبا آرامی
دکتر صبا آرامی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، عصب کشی، جرمگیری دندان
تبریز
دکتر نسرین خدادادی
دکتر نسرین خدادادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ایمپلنت، اوردنچر، طرح لبخند، ترمیم دندان
تبریز
دکتر مهسان مشایخی
دکتر مهسان مشایخی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان، بروساژ دندان، بازسازی دندان، بلیچینگ
تبریز
دکتر محمدحسین بدری نوزادی
دکتر محمدحسین بدری نوزادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، ونیر کامپوزیت، فلوراید تراپی، روکش دندان، بروساژ دندان
تبریز
دکتر جعفر ذوالفقاریان
دکتر جعفر ذوالفقاریان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان
تبریز
دکتر الهام جروقی
دکتر الهام جروقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، فلوراید تراپی، ایمپلنت، اوردنچر
تبریز
دکتر سمیه پورفتح اله
دکتر سمیه پورفتح اله
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، ونیر کامپوزیت، پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان، روکش دندان
تبریز
دکتر شیرین باغبان خطیبی
دکتر شیرین باغبان خطیبی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، عصب کشی، طرح لبخند، اوردنچر
تبریز
دکتر فرشته علمداری میلانی
دکتر فرشته علمداری میلانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، عصب کشی، پروتز ثابت دندان، طرح لبخند، سفید کردن دندان
تبریز
دکتر امیر علیزاده
دکتر امیر علیزاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند، بروساژ دندان، ایمپلنت
تبریز
دکتر سعیده نورسعادت
دکتر سعیده نورسعادت
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، اوردنچر، دندانپزشکی کودکان، پروتز ثابت دندان، عصب کشی
تبریز
دکتر هاشم ممقانی
دکتر هاشم ممقانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، جراحی دندان، درمان ریشه، بلیچینگ، روکش دندان
تبریز
دکتر کامران لطفی
دکتر کامران لطفی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، سفید کردن دندان، پروتز متحرک دندان، لمینت دندان، بلیچینگ
تبریز
دکتر جواد امیرذهنی
دکتر جواد امیرذهنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی زیبایی
تبریز
دکتر ابراهیم امین الاسلامی
دکتر ابراهیم امین الاسلامی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، ترمیم دندان، روکش دندان، ایمپلنت
تبریز
دکتر حسین زمانی
دکتر حسین زمانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، سفید کردن دندان، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، جراحی دندان
تبریز
دکتر اصغر صفانیا
دکتر اصغر صفانیا
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی
تبریز
دکتر حسین سخاوتی
دکتر حسین سخاوتی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، بازسازی دندان، ایمپلنت
تبریز
دکتر آرام تدبیری
دکتر آرام تدبیری
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، درمان ریشه، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی
تبریز
دکتر فرهمند نوکنی
دکتر فرهمند نوکنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، لمینت دندان، ونیر کامپوزیت، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان
تبریز
دکتر سلمان آقایارلو
دکتر سلمان آقایارلو
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه، جراحی دندان، بروساژ دندان
تبریز
دکتر بهروز تقی زاده علمداری
دکتر بهروز تقی زاده علمداری
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، طرح لبخند، لمینت دندان
تبریز
دکتر علی اشرف سلطانی آذر
دکتر علی اشرف سلطانی آذر
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، عصب کشی، جراحی دندان، جرمگیری دندان، اوردنچر
تبریز
دکتر بهرام رنجکش
دکتر بهرام رنجکش
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، بروساژ دندان، روکش دندان
تبریز
دکتر سولماز صفرنژادویجوجین
دکتر سولماز صفرنژادویجوجین
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، بروساژ دندان، ایمپلنت
تبریز
دکتر ابراهیم نوعی اسکوئی
دکتر ابراهیم نوعی اسکوئی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ونیر کامپوزیت، جراحی دندان، ارتودنسی، جرمگیری دندان
تبریز
دکتر سالار ساعی آهن
دکتر سالار ساعی آهن
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: عصب کشی، ایمپلنت، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، اوردنچر
تبریز
دکتر لیلا جلیلی
دکتر لیلا جلیلی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، اوردنچر، ایمپلنت، عصب کشی، فلوراید تراپی
تبریز
دکتر یاشار واعظ زاده
دکتر یاشار واعظ زاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، ونیر کامپوزیت، درمان ریشه
تبریز
دکتر آرش ژیان فرد
دکتر آرش ژیان فرد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، بازسازی دندان، ارتودنسی، سفید کردن دندان، عصب کشی
تبریز
دکتر غلامرضا فتحی
دکتر غلامرضا فتحی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، عصب کشی، دندانپزشکی زیبایی
تبریز
دکتر حمید صدرخردمند
دکتر حمید صدرخردمند
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، بازسازی دندان، طرح لبخند، ونیر کامپوزیت، بلیچینگ
تبریز
دکتر داود رضایی عدلی
دکتر داود رضایی عدلی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ونیر کامپوزیت، پروتز متحرک دندان، لمینت دندان، روکش دندان
تبریز
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger