کاردرمانی و ماساژ صبح امید
کاردرمانی و ماساژ صبح امید
زمینه‌های کاری: مشکلات حرکات ظریف و درشت، کاردرمانی بعد از جراحی تاندون، کاردرمانی، کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی بعد از جراحی عصبی
دزفول، بلوار45 متری
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger