شنوایی شناسی و سمعک اصفهان
شنوایی شناسی و سمعک اصفهان
زمینه‌های کاری: تجویز و تنظیم سمعک های هوشمند و دیجیتال به صورت پشت گوشی و داخل گوشی و نامرئی با قیمت کاملا مناسب، ساخت قالب های ضدصوت و ضدآب فیلتردار و ساده، ارزیابی وزوز گوش، تنظیم و تعمیر سمعک، شنوایی سنجی و انجام تست های ادیومتری و گفتاری
اصفهان، خیابان بزرگمهر
شنوایی شناسی و سمعک اصفهان( بزرگمهر)
شنوایی شناسی و سمعک اصفهان( بزرگمهر)
زمینه‌های کاری: تست های ادیومتری و گفتاری، تجویز و تنظیم سمعک دیجیتال، ارائه سمعک با قیمت کاملا مناسب، ارزیابی وزوز گوش، تجویز و تنظیم سمعک پشت گوشی
اصفهان، خیابان بزرگمهر
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger