بهزاد فاضلی ( فومن )
بهزاد فاضلی ( فومن )
ادیولوژیست
زمینه‌های کاری: ساخت انواع قالب های گوش، شنوایی سنجی، تمپانومتری، تجویز جدیدترین سمعک های روز دنیا پشت گوشی نامرئی و فوق نامرئی، تنظیم و تعمیر انواع سمعک ها
فومن، تالش
بهزاد فاضلی
بهزاد فاضلی
ادیولوژیست
زمینه‌های کاری: تنظیم و تعمیر انواع سمعک ها، ارزیابی کامل شنوایی، ارزیابی تعادل وسرگیجه، ارائه باطری سمعک، شنوایی سنجی
تالش، خیابان خرمشهر
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger