شنوایی شناسی و سمعک ارومیه
شنوایی شناسی و سمعک ارومیه
زمینه‌های کاری: ساخت سمعک کاملا نامرئی، تجویز سمعک ضد آب و قابل شارژ، ساخت قالب سمعک، تعمیرات سمعک، شنوایی سنجی
ارومیه، -
شنوایی شناسی و سمعک ارومیه
شنوایی شناسی و سمعک ارومیه
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تجویز سمعک هوشمند آلمانی، ساخت فوری سمعک نامرئی، ساخت قالب سمعک، تجویز سمعک ضد آب و قابل شارژ
ارومیه، -
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger