دکتر مولودالسادات مدنی
دکتر مولودالسادات مدنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، جرمگیری دندان، دندانپزشکی کودکان، طرح لبخند، ایمپلنت
تبریز
دکتر سهراب امینی
دکتر سهراب امینی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ارتودنسی، اوردنچر، جراحی دندان، فلوراید تراپی
تبریز
دکتر نسیم اکتائی
دکتر نسیم اکتائی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان
تبریز
دکتر فرزاد رضائی
دکتر فرزاد رضائی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، پروتز متحرک دندان، روکش دندان، دندانپزشکی کودکان، سفید کردن دندان
تبریز
دکتر سیروان دوستی
دکتر سیروان دوستی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، ایمپلنت، عصب کشی، فلوراید تراپی
تبریز
دکتر صونا مولائی
دکتر صونا مولائی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، سفید کردن دندان، دندانپزشکی زیبایی
تبریز
دکتر وحید دهقان منشادی
دکتر وحید دهقان منشادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، دندانپزشکی کودکان، عصب کشی، جراحی دندان، فیشور سیلانت
تبریز
دکتر نیوشا ستایشی
دکتر نیوشا ستایشی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ایمپلنت، سفید کردن دندان، فلوراید تراپی، بروساژ دندان
تبریز
دکتر امیرحسین رهنمای هدایت
دکتر امیرحسین رهنمای هدایت
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، عصب کشی، فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی کودکان
تبریز
دکتر آیلار ابراهیم پور مقدس
دکتر آیلار ابراهیم پور مقدس
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، طرح لبخند، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان
تبریز
دکتر مهسا امینی
دکتر مهسا امینی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، سفید کردن دندان، فلوراید تراپی، اوردنچر، درمان ریشه
تبریز
دکتر حجت شکرگزار
دکتر حجت شکرگزار
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، بروساژ دندان، لمینت دندان، پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان
تبریز
دکتر سعید حاجی زاده
دکتر سعید حاجی زاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، بازسازی دندان، جراحی دندان، دندانپزشکی کودکان، عصب کشی
تبریز
دکتر ستاره خسروی
دکتر ستاره خسروی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر، طرح لبخند، جرمگیری دندان، پروتز متحرک دندان
تبریز
دکتر میرابوالفضل میریحیوی
دکتر میرابوالفضل میریحیوی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، عصب کشی، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان
تبریز
دکتر علی برزگرعلمداری
دکتر علی برزگرعلمداری
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، اوردنچر، بلیچینگ، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت
تبریز
دکتر سعید فروغی مقدم
دکتر سعید فروغی مقدم
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، جراحی دندان، ترمیم دندان، روکش دندان، عصب کشی
تبریز
دکتر فرهاد اشرفی
دکتر فرهاد اشرفی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، سفید کردن دندان، عصب کشی، فلوراید تراپی، طرح لبخند
تبریز
دکتر سید فرزاد آغداشی
دکتر سید فرزاد آغداشی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، عصب کشی، سفید کردن دندان، جراحی دندان، جرمگیری دندان
تبریز
دکتر داود مقبولی اصل
دکتر داود مقبولی اصل
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، ترمیم دندان، اوردنچر، ایمپلنت، جرمگیری دندان
تبریز
دکتر ذاکر یاری حاج عطالو
دکتر ذاکر یاری حاج عطالو
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، اوردنچر، جرمگیری دندان، پروتز ثابت دندان، عصب کشی
تبریز
دکتر سمیرا مرتضی زاده
دکتر سمیرا مرتضی زاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، ترمیم دندان، بروساژ دندان، جرمگیری دندان، ارتودنسی
تبریز
دکتر علی النقی حسینی جدی
دکتر علی النقی حسینی جدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان، عصب کشی، لمینت دندان
تبریز
دکتر علیرضا پورنصراله
دکتر علیرضا پورنصراله
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، عصب کشی، لمینت دندان، پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان
تبریز
دکتر سونیا میرزائی دریانی
دکتر سونیا میرزائی دریانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، عصب کشی، جرمگیری دندان، ترمیم دندان، طرح لبخند
تبریز
دکتر امیر کاظمی راد
دکتر امیر کاظمی راد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، دندانپزشکی کودکان، فلوراید تراپی، جراحی دندان، ارتودنسی
تبریز
دکتر هاله هاشم زاده
دکتر هاله هاشم زاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، روکش دندان، سفید کردن دندان، بروساژ دندان، لمینت دندان
تبریز
دکتر مریم رفیعی
دکتر مریم رفیعی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، فلوراید تراپی، ترمیم دندان
تبریز
دکتر نادر ایمانی خوشخو
دکتر نادر ایمانی خوشخو
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، فیشور سیلانت، عصب کشی، روکش دندان
تبریز
دکتر لاله ملکی کیا
دکتر لاله ملکی کیا
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، درمان ریشه، فلوراید تراپی
تبریز
دکتر سینا بادامچی زاده
دکتر سینا بادامچی زاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی کودکان، عصب کشی
تبریز
دکتر افشین شادی
دکتر افشین شادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، ارتودنسی، طرح لبخند
تبریز
دکتر سعیده نورسعادت
دکتر سعیده نورسعادت
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، اوردنچر، دندانپزشکی کودکان، پروتز ثابت دندان، عصب کشی
تبریز
دکتر امیر علیزاده
دکتر امیر علیزاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند، بروساژ دندان، ایمپلنت
تبریز
دکتر فرشته علمداری میلانی
دکتر فرشته علمداری میلانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، عصب کشی، پروتز ثابت دندان، طرح لبخند، سفید کردن دندان
تبریز
دکتر شیرین باغبان خطیبی
دکتر شیرین باغبان خطیبی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، عصب کشی، طرح لبخند، اوردنچر
تبریز
دکتر سمیه پورفتح اله
دکتر سمیه پورفتح اله
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، ونیر کامپوزیت، پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان، روکش دندان
تبریز
دکتر الهام جروقی
دکتر الهام جروقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، فلوراید تراپی، ایمپلنت، اوردنچر
تبریز
دکتر جعفر ذوالفقاریان
دکتر جعفر ذوالفقاریان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان
تبریز
دکتر محمدحسین بدری نوزادی
دکتر محمدحسین بدری نوزادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، ونیر کامپوزیت، فلوراید تراپی، روکش دندان، بروساژ دندان
تبریز
دکتر مهسان مشایخی
دکتر مهسان مشایخی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان، بروساژ دندان، بازسازی دندان، بلیچینگ
تبریز
دکتر نسرین خدادادی
دکتر نسرین خدادادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ایمپلنت، اوردنچر، طرح لبخند، ترمیم دندان
تبریز
دکتر صبا آرامی
دکتر صبا آرامی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، عصب کشی، جرمگیری دندان
تبریز
دکتر سعیده اصدق
دکتر سعیده اصدق
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، بلیچینگ، لمینت دندان، ارتودنسی، پروتز ثابت دندان
تبریز
دکتر هاجر علمداری میلانی
دکتر هاجر علمداری میلانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان
تبریز
دکتر وحید ذیجاه
دکتر وحید ذیجاه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، بلیچینگ، فیشور سیلانت
تبریز
دکتر سینا تقی پورزارعی
دکتر سینا تقی پورزارعی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان، عصب کشی، ارتودنسی، جراحی دندان
تبریز
دکتر وحید افشین
دکتر وحید افشین
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، پروتز ثابت دندان، درمان ریشه، اوردنچر، عصب کشی
تبریز
دکتر پویان مشایخی
دکتر پویان مشایخی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، طرح لبخند، ارتودنسی، فیشور سیلانت، بازسازی دندان
تبریز
دکتر یعقوب عراقی
دکتر یعقوب عراقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان، بروساژ دندان، سفید کردن دندان، بلیچینگ
تبریز
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger