کلینیک دندان پزشکی درسا
کلینیک دندان پزشکی درسا
انجام کلیه خدمات عمومی و تخصصی دندانپزشکی
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، پروتز دندان، ترمیم دندان، درمان ریشه، عصب کشی دندان
شاهین شهر، خیابان مخابرات
شاهین شهر
شاهین شهر
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، جراحی، عصب کشی(درمان ریشه)
شاهین‌شهر، -
دکتر محمدامین راشدی
دکتر محمدامین راشدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، سفید کردن دندان، جراحی دندان، اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)
شاهین‌شهر
دکتر سیامک دهخدایی
دکتر سیامک دهخدایی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ارتودنسی، ایمپلنت، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت
شاهین‌شهر
دکتر سیدنوید عسکری
دکتر سیدنوید عسکری
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان
شاهین‌شهر
دکتر سیده نسیم موسوی قهف رخی
دکتر سیده نسیم موسوی قهف رخی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، بلیچینگ، ایمپلنت، جراحی دندان، روکش دندان
شاهین‌شهر
دکتر شهاب بیات چالشتری
دکتر شهاب بیات چالشتری
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، ایمپلنت، پروتز ثابت دندان، پروتز متحرک دندان، ارتودنسی
شاهین‌شهر
دکتر صادق محب رسول
دکتر صادق محب رسول
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، طرح لبخند، لمینت دندان
شاهین‌شهر
دکتر علی اکبر بینا
دکتر علی اکبر بینا
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جراحی دندان، پروتز متحرک دندان
شاهین‌شهر
دکتر علی سامانی قلعه تکی
دکتر علی سامانی قلعه تکی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان، ایمپلنت
شاهین‌شهر، خ فردوسی فرعی یک غربی پ 16واحد8
دکتر فرنوش گل محمدی
دکتر فرنوش گل محمدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی، لمینت دندان، سفید کردن دندان، ترمیم دندان
شاهین‌شهر
دکتر کاظم میری
دکتر کاظم میری
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ارتودنسی، ونیر کامپوزیت، بازسازی دندان، بروساژ دندان
شاهین‌شهر
دکتر کیوان رزمی
دکتر کیوان رزمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، فیشور سیلانت، روکش دندان
شاهین‌شهر
دکتر گیتا لیاقت
دکتر گیتا لیاقت
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)، سفید کردن دندان
شاهین‌شهر
دکتر مجتبی ذهبی اصلی
دکتر مجتبی ذهبی اصلی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، ونیر کامپوزیت، روکش دندان، لمینت دندان
شاهین‌شهر
دکتر نغمه طلاکوب
دکتر نغمه طلاکوب
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان
شاهین‌شهر
دکتر محمدرضا عسگری جزی
دکتر محمدرضا عسگری جزی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی کودکان
شاهین‌شهر
دکتر مرال توکلی
دکتر مرال توکلی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، دندانپزشکی کودکان، پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، جرمگیری دندان
شاهین‌شهر
دکتر مژده کیماسی
دکتر مژده کیماسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، دندانپزشکی زیبایی، فیشور سیلانت، درمان ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت
شاهین‌شهر
دکتر مسلم سعیدیان
دکتر مسلم سعیدیان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، ایمپلنت، پروتز متحرک دندان، طرح لبخند، ارتودنسی
شاهین‌شهر
دکتر منصور عسگری
دکتر منصور عسگری
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، لمینت دندان، فلوراید تراپی، طرح لبخند، روکش دندان
شاهین‌شهر
دکتر مهدی کرمی هرستانی
دکتر مهدی کرمی هرستانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)
شاهین‌شهر
دکتر مهران اسداللهی دهقی
دکتر مهران اسداللهی دهقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، لمینت دندان، سفید کردن دندان
شاهین‌شهر
دکتر مهران عرفانی
دکتر مهران عرفانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی، پروتز ثابت دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
شاهین‌شهر
دکتر مهسا رفیعی نیا
دکتر مهسا رفیعی نیا
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان، ارتودنسی، بلیچینگ، جرمگیری دندان
شاهین‌شهر
دکتر نادر کلباسی غروی
دکتر نادر کلباسی غروی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، لمینت دندان، جراحی دندان
شاهین‌شهر
دکتر نسیم رستمی زاده
دکتر نسیم رستمی زاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، سفید کردن دندان، بروساژ دندان، طرح لبخند، روکش دندان
شاهین‌شهر
دکتر حسن بیدرام گرگابی
دکتر حسن بیدرام گرگابی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ، سفید کردن دندان، پروتز متحرک دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
شاهین‌شهر
دکتر آرین روشنی
دکتر آرین روشنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، ترمیم دندان، جرمگیری دندان، روکش دندان
شاهین‌شهر، خیابان عطار
دکتر احسان هاشمی
دکتر احسان هاشمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان، دندانپزشکی کودکان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند
شاهین‌شهر
دکتر افشین درخشان سامانی
دکتر افشین درخشان سامانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، اوردنچر، طرح لبخند
شاهین‌شهر
دکتر اکبر مظاهری
دکتر اکبر مظاهری
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، فیشور سیلانت، ایمپلنت، پروتز متحرک دندان، لمینت دندان
شاهین‌شهر
دکتر اکبر مظاهری
دکتر اکبر مظاهری
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، بلیچینگ، پروتز متحرک دندان، ارتودنسی، اوردنچر
شاهین‌شهر، خیابان رازی کوچه 1شرقی
دکتر بابک رئیسی
دکتر بابک رئیسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، لمینت دندان، ترمیم دندان، جراحی دندان، طرح لبخند
شاهین‌شهر
دکتر بهاره حق شناس گرگابی
دکتر بهاره حق شناس گرگابی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، جراحی دندان، فیشور سیلانت، ارتودنسی، جرمگیری دندان
شاهین‌شهر
دکتر پگاه تیموری نژاد
دکتر پگاه تیموری نژاد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، ونیر کامپوزیت، پروتز متحرک دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت
شاهین‌شهر
دکتر پیمان ترکی باغبادرانی
دکتر پیمان ترکی باغبادرانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، بازسازی دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، ایمپلنت
شاهین‌شهر
دکتر جمشید ترابی نژاد
دکتر جمشید ترابی نژاد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ارتودنسی، فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان
شاهین‌شهر
دکتر حامد معمارزاده
دکتر حامد معمارزاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، جراحی دندان، سفید کردن دندان، بروساژ دندان، بلیچینگ
شاهین‌شهر، خ عطار نبش فرعی 2شرقی مجتمع کوثر واحد3
دکتر حامد صفی
دکتر حامد صفی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، جراحی دندان، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت
شاهین‌شهر
دکتر سعدی بازیار
دکتر سعدی بازیار
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان، جرمگیری دندان، بازسازی دندان، اوردنچر
شاهین‌شهر
دکتر حسن جعفری
دکتر حسن جعفری
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان، روکش دندان، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان
شاهین‌شهر
دکتر حمیدرضا احترامی
دکتر حمیدرضا احترامی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، فیشور سیلانت، درمان ریشه(عصب کشی)، ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی
شاهین‌شهر
دکتر حمیدرضا پایور
دکتر حمیدرضا پایور
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، سفید کردن دندان، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی کودکان، پروتز متحرک دندان
شاهین‌شهر
دکتر خسروپرویز مشعوفی
دکتر خسروپرویز مشعوفی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، فیشور سیلانت، سفید کردن دندان، بروساژ دندان، بازسازی دندان
شاهین‌شهر
دکتر داوود ابراهیمی
دکتر داوود ابراهیمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، دندانپزشکی کودکان
شاهین‌شهر
دکتر دندانپزشکی دکتر سارا محمدی
دکتر دندانپزشکی دکتر سارا محمدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، بازسازی دندان، ایمپلنت، پروتز متحرک دندان، بلیچینگ
شاهین‌شهر، خ پروین اعتصامی نبش فرعی 1 طبقه سوم
دکتر دندانپزشکی دکتر شهاب بیات
دکتر دندانپزشکی دکتر شهاب بیات
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، بلیچینگ، روکش دندان، طرح لبخند، بروساژ دندان
شاهین‌شهر، خیابان عطار فرعی 4شرقی
دکتر دندانپزشکی دکتر منصور عسگری
دکتر دندانپزشکی دکتر منصور عسگری
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، روکش دندان، جراحی دندان، ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان
شاهین‌شهر، خیابان فردوسی فرعی 1 غربی
دکتر دندانپزشکی دکتر مهدی مونسی
دکتر دندانپزشکی دکتر مهدی مونسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، دندانپزشکی کودکان، روکش دندان، جراحی دندان، طرح لبخند
شاهین‌شهر، خیابان فردوسی فرعی 3غربی مجتمع ترنج
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger