شنوایی شناسی و سمعک سپه
شنوایی شناسی و سمعک سپه
زمینه‌های کاری: توانبخشی سرگیجه، توانبخشی سمعک، انجام قالب گیری ضد آب و ضد صوت، ABR، توانبخشی شنیداری
کرمان، خیابان سپه
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger