کاردرمانی و ماساژ صبح امید
کاردرمانی و ماساژ صبح امید
زمینه‌های کاری: کمبود توجه و تمرکز، سکته مغزی، کاردرمانی بعد از جراحی عصبی، کاردرمانی دست و پا، کاردرمانی جسمی
دزفول، بلوار45 متری
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger