شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
مرکز فوق تخصصی شنوایی سنجی
زمینه‌های کاری: انجام ارزیابی تخصصی شنوایی، تجویز سمعک پشت گوشی، تعمیر سمعک در تهران، تجویز سمعک نامرئی دیجیتال و هوشمند، شنوایی سنجی
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
زمینه‌های کاری: ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، تجویز سمعک نامرئی دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک نامرئی، تجویز سمعک پشت گوشی، تجویز انواع سمعک
تهران، خیابان فلسطین جنوبی
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک نامرئی، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، بررسی وزوز و سرگیجه، تعمیر سمعک
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تجویز سمعک نامرئی، نوارگوش، بررسی وزوز و سرگیجه
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک در تهران، نوارگوش، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، تعمیر سمعک نامرئی، تجویز سمعک پشت گوشی
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک پشت گوشی، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، تجویز سمعک نامرئی، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند
سیسخت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: تنظیم سمعک، قالب ضد صوت، آزمایش شنوایی، تعمیر سمک، تجویز سمعک
آمل، انتهای آفتاب یک
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: سمعک نامرئی، تعمیر سمعک، وزوز گوش، قالب های ضد صوت و ضد آب، تعویض سمعک قدیمی و نو
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
زمینه‌های کاری: ارزیابی و درمان وزوز گوش، تعمیر سمعک، شنوایی سنجی، آزمایش های تخصصی شنوایی نوزادان و کودکان و بزرگسالان، تست رایگان سمعک
تهران، -
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger