دکتر افشین شادی
دکتر افشین شادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، اوردنچر، فیشور سیلانت، جراحی دندان، لمینت دندان
تبریز
دکتر یعقوب عراقی
دکتر یعقوب عراقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، فلوراید تراپی، بلیچینگ، اوردنچر، روکش دندان
تبریز
دکتر فاطمه چیدم اونال
دکتر فاطمه چیدم اونال
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، روکش دندان، لمینت دندان، ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی
تبریز
دکتر وحید ذیجاه
دکتر وحید ذیجاه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ایمپلنت، بروساژ دندان، سفید کردن دندان، طرح لبخند
تبریز
دکتر پویان مشایخی
دکتر پویان مشایخی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، فیشور سیلانت، ارتودنسی، لمینت دندان
تبریز
دکتر وحید افشین
دکتر وحید افشین
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان، دندانپزشکی زیبایی
تبریز
دکتر سینا تقی پورزارعی
دکتر سینا تقی پورزارعی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان
تبریز
دکتر آرام شهریسا
دکتر آرام شهریسا
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، سفید کردن دندان، لمینت دندان، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی
تبریز
دکتر فریبرز عمارت کار
دکتر فریبرز عمارت کار
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، بازسازی دندان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، عصب کشی
تبریز
دکتر بهرام هراثی
دکتر بهرام هراثی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، عصب کشی، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، فیشور سیلانت
تبریز
دکتر وحید کریمی
دکتر وحید کریمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، طرح لبخند، ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان
تبریز
دکتر عزیز آقائی اصل
دکتر عزیز آقائی اصل
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند، فلوراید تراپی
تبریز
دکتر افشین اسکندرزاده
دکتر افشین اسکندرزاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، بلیچینگ، لمینت دندان، بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت
تبریز
دکتر رضا زاد حیدر
دکتر رضا زاد حیدر
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بروساژ دندان، سفید کردن دندان، طرح لبخند، جرمگیری دندان
تبریز
دکتر سینا بادامچی زاده
دکتر سینا بادامچی زاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، بازسازی دندان، ارتودنسی، طرح لبخند، فلوراید تراپی
تبریز
دکتر هاجر علمداری میلانی
دکتر هاجر علمداری میلانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، فلوراید تراپی، بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه
تبریز
دکتر سعیده اصدق
دکتر سعیده اصدق
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، بلیچینگ، ایمپلنت، بازسازی دندان، جراحی دندان
تبریز
دکتر صبا آرامی
دکتر صبا آرامی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت، پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی
تبریز
دکتر نسرین خدادادی
دکتر نسرین خدادادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: عصب کشی، فلوراید تراپی، پروتز ثابت دندان، درمان ریشه، ترمیم دندان
تبریز
دکتر مهسان مشایخی
دکتر مهسان مشایخی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، روکش دندان، ارتودنسی، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان
تبریز
دکتر محمدحسین بدری نوزادی
دکتر محمدحسین بدری نوزادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، پروتز متحرک دندان، سفید کردن دندان، ترمیم دندان، بازسازی دندان
تبریز
دکتر جعفر ذوالفقاریان
دکتر جعفر ذوالفقاریان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، درمان ریشه، لمینت دندان، ترمیم دندان، ونیر کامپوزیت
تبریز
دکتر الهام جروقی
دکتر الهام جروقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، لمینت دندان، جرمگیری دندان، فلوراید تراپی، ترمیم دندان
تبریز
دکتر سمیه پورفتح اله
دکتر سمیه پورفتح اله
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، طرح لبخند، روکش دندان، ترمیم دندان، ونیر کامپوزیت
تبریز
دکتر شیرین باغبان خطیبی
دکتر شیرین باغبان خطیبی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، ایمپلنت، سفید کردن دندان، دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند
تبریز
دکتر فرشته علمداری میلانی
دکتر فرشته علمداری میلانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، لمینت دندان، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی کودکان
تبریز
دکتر امیر علیزاده
دکتر امیر علیزاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، لمینت دندان، دندانپزشکی کودکان، طرح لبخند، بلیچینگ
تبریز
دکتر سعیده نورسعادت
دکتر سعیده نورسعادت
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، روکش دندان، عصب کشی، دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند
تبریز
دکتر هاشم ممقانی
دکتر هاشم ممقانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، بلیچینگ، فیشور سیلانت، روکش دندان، پروتز متحرک دندان
تبریز
دکتر کامران لطفی
دکتر کامران لطفی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی، ترمیم دندان، بروساژ دندان
تبریز
دکتر جواد امیرذهنی
دکتر جواد امیرذهنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بازسازی دندان، ایمپلنت، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان
تبریز
دکتر ابراهیم امین الاسلامی
دکتر ابراهیم امین الاسلامی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، لمینت دندان، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، روکش دندان
تبریز
دکتر حسین زمانی
دکتر حسین زمانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، دندانپزشکی کودکان، ترمیم دندان، بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان
تبریز
دکتر اصغر صفانیا
دکتر اصغر صفانیا
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، لمینت دندان، بلیچینگ، اوردنچر، ارتودنسی
تبریز
دکتر حسین سخاوتی
دکتر حسین سخاوتی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، سفید کردن دندان، دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان، طرح لبخند
تبریز
دکتر آرام تدبیری
دکتر آرام تدبیری
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، فلوراید تراپی، روکش دندان، طرح لبخند، جرمگیری دندان
تبریز
دکتر فرهمند نوکنی
دکتر فرهمند نوکنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ترمیم دندان، روکش دندان، بروساژ دندان، لمینت دندان
تبریز
دکتر سلمان آقایارلو
دکتر سلمان آقایارلو
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، بلیچینگ، ترمیم دندان، فیشور سیلانت، بروساژ دندان
تبریز
دکتر بهروز تقی زاده علمداری
دکتر بهروز تقی زاده علمداری
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، پروتز ثابت دندان، ارتودنسی
تبریز
دکتر علی اشرف سلطانی آذر
دکتر علی اشرف سلطانی آذر
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، بازسازی دندان، جراحی دندان، روکش دندان، بلیچینگ
تبریز
دکتر بهرام رنجکش
دکتر بهرام رنجکش
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: عصب کشی، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان، ارتودنسی
تبریز
دکتر سولماز صفرنژادویجوجین
دکتر سولماز صفرنژادویجوجین
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: عصب کشی، پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان
تبریز
دکتر ابراهیم نوعی اسکوئی
دکتر ابراهیم نوعی اسکوئی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان، سفید کردن دندان، بازسازی دندان، دندانپزشکی کودکان
تبریز
دکتر سالار ساعی آهن
دکتر سالار ساعی آهن
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، ترمیم دندان، درمان ریشه، فیشور سیلانت
تبریز
دکتر لیلا جلیلی
دکتر لیلا جلیلی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، فلوراید تراپی
تبریز
دکتر یاشار واعظ زاده
دکتر یاشار واعظ زاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، اوردنچر، لمینت دندان
تبریز
دکتر آرش ژیان فرد
دکتر آرش ژیان فرد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، طرح لبخند، اوردنچر، سفید کردن دندان، دندانپزشکی کودکان
تبریز
دکتر غلامرضا فتحی
دکتر غلامرضا فتحی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، بلیچینگ، لمینت دندان، عصب کشی، ایمپلنت
تبریز
دکتر حمید صدرخردمند
دکتر حمید صدرخردمند
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بازسازی دندان، پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، اوردنچر
تبریز
دکتر داود رضایی عدلی
دکتر داود رضایی عدلی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: عصب کشی، جرمگیری دندان، لمینت دندان، فلوراید تراپی، پروتز ثابت دندان
تبریز
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger