شنوایی شناسی و سمعک نسیم ( ایرانشهر )
شنوایی شناسی و سمعک نسیم ( ایرانشهر )
زمینه‌های کاری: ساخت انواع قالب ضد آب وضد صوت، ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان، تجویز و فروش سمعک های هوشمند نامرئی و پشت گوشی، ارزیابی سرگیجه و مانورهای تعادلی
ایرانشهر، زاهدان
شنوایی شناسی و سمعک نسیم
شنوایی شناسی و سمعک نسیم
زمینه‌های کاری: ساخت انواع قالب ضد آب وضد صوت، ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان، ارزیابی سرگیجه و مانورهای تعادلی، تجویز و فروش سمعک های هوشمند نامرئی و پشت گوشی
زاهدان، بین امیرالمومنین 19 و21
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger