گفتاردرمانی زهرا کربلایی
گفتاردرمانی زهرا کربلایی
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، آفازی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، مشکلات تلفظ، اختلالات صوت
تبریز، پاستور جدید
گفتاردرمانی رسا
گفتاردرمانی رسا
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، اتیسم، مشکلات تولید گفتار، درمان لکنت، اختلالات بلع
تبریز، پاستور جدید
گفتاردرمانی آذربایجان ( منظریه )
گفتاردرمانی آذربایجان ( منظریه )
درمان لکنت و انواع اختلالات تکلمی و صوتی
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، مشکلات توجه و تمرکز، اتیسم، مشکلات تولید گفتار، اختلالات صوت
تبریز، خیابان 17 شهریورجدید
گفتاردرمانی آذربایجان ( 17 شهریور )
گفتاردرمانی آذربایجان ( 17 شهریور )
درمان لکنت و انواع اختلالات تکلمی و صوتی
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، اتیسم، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، اختلالات صوت، آفازی
تبریز، خیابان 17 شهریورجدید
گفتاردرمانی آذربایجان ( پاستور )
گفتاردرمانی آذربایجان ( پاستور )
درمان لکنت و انواع اختلالات تکلمی و صوتی
زمینه‌های کاری: آفازی، اختلالات صوت، کم شنوایی، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، اتیسم
تبریز، خیابان 17 شهریورجدید
گفتاردرمانی آذربایجان ( شهناز )
گفتاردرمانی آذربایجان ( شهناز )
درمان لکنت و انواع اختلالات تکلمی و صوتی
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، اختلالات بلع، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، آفازی، مشکلات تلفظ
تبریز، خیابان 17 شهریورجدید
گفتاردرمانی آذربایجان ( میدان ساعت )
گفتاردرمانی آذربایجان ( میدان ساعت )
درمان لکنت و انواع اختلالات تکلمی و صوتی
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، شکاف کام و لب، اختلالات یادگیری، مشکلات تلفظ، کم شنوایی
تبریز، خیابان 17 شهریورجدید
گفتاردرمانی آذربایجان ( ارتش )
گفتاردرمانی آذربایجان ( ارتش )
درمان لکنت و انواع اختلالات تکلمی و صوتی
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، مشکلات تولید گفتار، مشکلات تلفظ، درمان لکنت، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
تبریز، خیابان 17 شهریورجدید
گفتاردرمانی آذربایجان ( آبرسان )
گفتاردرمانی آذربایجان ( آبرسان )
درمان لکنت و انواع اختلالات تکلمی و صوتی
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، مشکلات توجه و تمرکز، اتیسم، کم شنوایی، اختلالات یادگیری
تبریز، خیابان 17 شهریورجدید
گفتاردرمانی آذربایجان ( ابوریحان )
گفتاردرمانی آذربایجان ( ابوریحان )
درمان لکنت و انواع اختلالات تکلمی و صوتی
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، شکاف کام و لب، اختلالات صوت، مشکلات تولید گفتار، اختلالات یادگیری
تبریز، خیابان 17 شهریورجدید
گفتاردرمانی آذربایجان
گفتاردرمانی آذربایجان
درمان لکنت و انواع اختلالات تکلمی و صوتی
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، اختلالات صوت، اختلالات یادگیری، اختلالات بلع، مشکلات تلفظ
تبریز، خیابان 17 شهریورجدید
گفتاردرمانی رسا ( میدان ساعت )
گفتاردرمانی رسا ( میدان ساعت )
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اتیسم، بیش فعالی، مشکلات تولید گفتار، اختلالات یادگیری، آفازی
تبریز، پاستور جدید
گفتاردرمانی رسا ( خیابان ارتش )
گفتاردرمانی رسا ( خیابان ارتش )
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، اختلالات یادگیری، اختلالات بلع، اتیسم
تبریز، پاستور جدید
گفتاردرمانی رسا ( 17 شهریور )
گفتاردرمانی رسا ( 17 شهریور )
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، درمان لکنت، اتیسم، کم شنوایی، اختلالات یادگیری
تبریز، پاستور جدید
گفتاردرمانی رسا ( شریعتی جنوبی )
گفتاردرمانی رسا ( شریعتی جنوبی )
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، درمان لکنت، مشکلات تلفظ، اختلالات صوت، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی
تبریز، پاستور جدید
گفتاردرمانی رسا ( خیابان ابوریحان )
گفتاردرمانی رسا ( خیابان ابوریحان )
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اتیسم، اختلالات بلع، اختلالات یادگیری، مشکلات تلفظ، آفازی
تبریز، پاستور جدید
گفتاردرمانی رسا ( خیابان ارگ )
گفتاردرمانی رسا ( خیابان ارگ )
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، بیش فعالی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اتیسم، مشکلات توجه و تمرکز
تبریز، پاستور جدید
گفتاردرمانی رسا
گفتاردرمانی رسا
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، اختلالات یادگیری، اختلالات صوت، شکاف کام و لب، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
تبریز، پاستور جدید
گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز
گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، آفازی، کاردرمانی در حیطه های نورولورژی کودکان، اختلالات ارتوپدی، اختلالات صوت
تبریز، -
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger